História Kongregácie

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského (CFSF – Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis) bola založená v roku 1894 v Maďarsku – Budapešti, v Ostrihomskej arcidiecéze. Tu bol aj prvý materský dom. Zakladateľkou Kongregácie bola Matka Anna Brunner. Narodila sa 14. decembra 1851 v Eggatone pri Ulrichschlagu v Dolnom Rakúsku. Pochádzala zo zemianskej rodiny. 5. mája 1875 vstúpila do spoločenstva Sestier svätého Kríža vo Švajčiarskom Ingenbohle. Silno ju priťahovala duchovnosť sv. Františka Assiského. Túžila žiť v chudobe, v pokore a v zjednotení sa s Bohom v láske, čo je aj zvláštnym znakom františkánskej duchovnosti.

Územie bývalého štátneho usporiadania Rakúsko-Uhorska jej poskytovalo široké možnosti, ako uskutočniť svoj plán, aby sa ideál chudoby a pokory svätého Františka stelesnil v jeho nasledovníčkach. Na pozvanie Grófa Gamera, ktorý pôsobil ako kňaz na arcibiskupskom úrade v Ostrihome, odišla do Maďarska ošetrovať jeho chorú neter.

V r. 1890 sestry zo spoločenstva sv. Kríža otvorili nový dom v Budapešti a Matka Anna sa stala predstavenou sedemčlennej komunity. Pre nepriaznivú politicko-národnostnú situáciu v Uhorsku sa sestry postupne odsťahovali naspäť do Ingenbohlu. Sestra Anna založila nové spoločenstvo, ktoré si vzalo za vzor život podľa sv. Františka z Assisi. Ich hlavnou službou sa stalo ošetrovanie chorých. K nim sa v pomerne krátkom čase pridali ďalšie uchádzačky o rehoľný život z Maďarska, Sliezska a Poľska. Pri opatrovaní chorých, chudobných a opustených dokazovali lásku k Bohu a k blížnemu, a to bez finančnej odmeny. Životné potreby im pokrývala iba almužna. V r. 1895 malo toto spoločenstvo už 25 členiek a počet sestier stále rástol. Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského má dnes provincie na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Amerike.

Život a pôsobenie Matky Anny sa vyznačovali chudobou podľa vzoru svätého Františka. Odkaz, ktorý nám zanechala, vyjadruje ducha: „Buďte pevné v modlitbe a vo svätej chudobe. Zostávajte v láske a v dôvere v Boha. Myslite vždy na svoje sväté povolanie.“ Matka Anna zomrela v r. 1911 a je pochovaná v Ostrave – Přívoze.

Prvé Konštitúcie napísal P. Ľudovít Tomcsáni SJ. Posvätná kongregácia pre rehoľníkov a svetské inštitúty uznala našu spoločnosť ako Kongregáciu pápežského práva 25.1.1935 a dočasne schválila Konštitúcie. Definitívne boli schválené 12. 4.1943 (P. Pius XII.). Po II. vatikánskom koncile boli Konštitúcie generálnymi kapitulami r. 1972, 1978 a 1992 znovu upravené podľa koncilových dokumentov s túžbou uviesť do života ducha evanjelia a ducha sv. Františka Assiského. Takto upravené Konštitúcie boli definitívne schválené na sviatok svätého Františka Assiského 4. októbra 1995.

Naša Kongregácia patrí do veľkej františkánskej rodiny. V roku 1940 bola pripojená k I. a II. rádu svätého Františka, a tým sa stala účastnou všetkých duchovných výsad udelených týmto rádom.

Sestry sa venujú službe Kristovi v jeho chudobných, chorých a opustených bratoch a sestrách a vyučovaniu a výchove mládeže. Vedia, že službu Kristovi a Cirkvi splnia podľa Božej vôle len vtedy, ak budú verne žiť charizmu svätého Františka a svätosťou života odpovedať na Božiu lásku, ktorú rozlieva do sŕdc Duch Svätý.

Nech serafínsky oheň svätého Františka roznieti v mladých ľuďoch túžbu a odvahu ísť za Kristom a slúžiť mu s nerozdeleným srdcom.

Ukončenie jubilejného roka 2011

Generálne predstavené

V roku 1901 bola zvolená za generálnu predstavenú sestra M. Evangelista Nováková, ktorá zastávala tento úrad do roku 1910.

V roku 1910 bola zvolená za generálnu predstavenú sestra M. Flóra Kuscerová, ktorá zastávala tento úrad do roku 1944.

Po nej bola v roku 1944 zvolená za generálnu predstavenú sestra M. Bernadetta Wagnerová.

Rok 1950 zasiahol negatívne do vonkajšieho rozvoja prevažnej časti Kongregácie. Len Americká provincia zostala nedotknutá. V Maďarsku boli rehole zrušené, v Rumunsku boli silne obmedzené administratívnymi zásahmi a na Slovensku boli postupne likvidované všetky rehoľné spoločenstvá. Sestry museli opustiť školy a nemocnice. V komunistickom režime bolo veľmi ťažké zvolávať generálne kapituly, preto naša Kongregácia mala uprázdnený stolec generálnej predstavenej 12 rokov. Až v roku 1992 bola zvolaná generálna kapitula, na ktorej bola zvolená za generálnu predstavenú sestra M. Irenea Hamranová, ktorá bola v úrade do roku 2007.

V roku 2007 a 2013 bola generálnou kapitulou zvolená za generálnu predstavenú sestra M. Gerarda Farská.