Formácia

Formácia osobnosti sa nedá realizovať bez vôle sestry a jej aktívnej účasti, a to v akejkoľvek oblasti, ak to má byť formácia zvnútra. Najväčšia zodpovednosť za formáciu leží na nej. Pri formácii je dôležité postaviť na prvé miesto dôverný vzťah ku Kristovi cez Božie slovo a nezabúdať byť otvorený na pôsobenie Ducha Svätého. Úmyslom zakladateľov, ako aj reguly, je práve to, že nás odkazujú na Ježiša Krista a na evanjelium. „Ja som splnil svoju časť,“ hovoril krátko pred smrťou náš svätý otec František, „to, čo prislúcha vám, vás naučí Ježiš Kristus.“

Od kandidátok rehoľného života sa vyžaduje:

  • slobodné rozhodnutie pre rehoľný život,
  • duchovná a mravná súcosť,
  • zodpovedajúce telesné a duševné zdravie,
  • dostatočná osobná zrelosť.

 Postulát

Postulát je bližšia príprava na noviciát. V našej Kongregácii začína zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii v spoločenstve sestier. Cieľom prípravy na noviciát je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre slobodné a zodpovedné rozhodnutie pre rehoľný život a postupný prechod od života vo svete k životu v noviciáte so všetkými jeho rehoľnými nárokmi.

Noviciát

Noviciát začína prijatím do noviciátu obliečkou (prijatím rehoľného rúcha) a trvá dva roky. Novicka prijíma nové meno, ktoré symbolizuje zmenu života. Obliečka sa koná len v spoločenstve sestier. Rok kánonického noviciátu je venovaný výlučne duchovnému a náboženskému formovaniu. Po vykonaní noviciátu sa skladajú prvé sľuby.

Juniorát

Po noviciáte je sestrám poskytnutá ďalšia výchova podľa potrieb Kongregácie. Táto výchova pod vedením magistry junioriek trvá celé obdobie dočasných sľubov a je bezpodmienečne nevyhnutná.

Pri formácii je dôležité postaviť na prvé miesto dôverný vzťah ku Kristovi cez Božie slovo a nezabúdať byť otvorený na pôsobenie Ducha Svätého. Úmyslom zakladateľov, ako aj reguly je práve to, že nás odkazujú na Ježiša Krista a na  evanjelium. „Ja som splnil svoju časť,“ hovoril krátko pred smrťou náš svätý Otec František, „to, čo prislúcha vám, vás naučí Ježiš Kristus.“

V našej Kongregácii skladáme najprv dočasnú profesiu, a to štyrikrát na jeden rok, až potom sa skladajú doživotné sľuby.

Permanentná formácia

Naša rehoľná formácia sa nekončí zložením sľubov, ale trvá celý život. Je nevyhnutná pre rozvoj a prehlbovanie duchovného života a pre skvalitňovanie účinnosti apoštolskej práce. Každá sestra sa ustavične snaží o svoje dotváranie z teoretickej aj praktickej stránky, aby plne prežívala svoje zasvätenie Bohu a vydávala autentické svedectvo.