O nás

Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského

Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis – CFSF

Sme Dcéry sv. Františka. Založila nás matka Anna Brunner, ktorej snom bolo v duchu sv. Františka žiť v chudobe a odriekaní v službe najmenším.

Všeobecným cieľom našej Kongregácie je všetko konať na väčšiu česť a slávu Božiu. Naším osobitným cieľom je slúžiť Bohu v chudobných, chorých a opustených. V nich František hľadal a našiel trpiaceho Krista.

„Zvláštnym znakom našej duchovnosti je chudoba, pokora a zjednotenie s Bohom v láske.“ (Konštitúcie, 4) Našou základnou normou je evanjelium, v ktorom František pokorne hľadal, keď sa pýtal: „Pane, čo chceš, aby som robil?“ Na zachovávaní evanjelia bez výhrad založil František svoj spôsob života. Ako jeho duchovné dcéry túžime toto slovo radosti a nádeje verne zachovávať, a tak vnášať do sveta evanjelium života – evanjelium, ktoré sa stalo životom. Z Božej milosti, nasledujúc spôsob Ježišovho pozemského života, odovzdávame sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. Život – zakotvený v evanjeliu, zachovávanie evanjeliových rád a našich Konštitúcií je pre nás bezpečnou cestou, ako vo svojom každodennom živote odpovedať s múdrosťou srdca na požiadavky a prejavy Božej lásky. Láska si vyžaduje dialóg: nielen oslovenie, ale aj odpoveď lásky. A vedomé si obdarovania nekonečnou láskou, nemôžeme Bohu odpovedať inak, ako „láskou opätovanou, oddanou a vďačnou za čokoľvek. V tom je zároveň naše posvätenie a svedectvo, ktoré vydávame pred svetom.“ (Direktórium, 2.1)

Osobitným odkazom nášho serafínskeho otca je myšlienka bratstva. František miloval Boha cez svojich bratov. S túžbou, aby boli jedno (porov. Jn 17,11), často ich napomínal: „Aby sa na znak mojej pamiatky, môjho požehnania a môjho testamentu bratia vždy navzájom milovali.“ (Siensky testament 3) Z bratstva vytvoril rodinu, spojenú láskou, v ktorej bolo cítiť Božiu prítomnosť. Tak aj my, zhromaždené Kristovou láskou a spojené putom sesterskej lásky chceme žiť náš spoločný život ako jedna rodina. Preto každodenne obnovujeme ochotu dať do budovania spoločenstva celé svoje srdce (porov. Direktórium, 35.1). V tomto úsilí „byť jedno srdce a jedna duša“ nám Kristus daroval dve základné istoty: „Istotu, že sme bezhranične milovaní a istotu, že my sami sme schopní milovať neobmedzene.“ (Bratský život v spoločenstve, 22)

Svojou povahou sme kajúcim rádom. V duchu sv. Františka, ktorý celým svojím životom ohlasoval pokánie, chceme sa svojím životom pokánia stávať Bohu zmiernymi obetami. Tomuto uzmiereniu zasväcujeme celý svoj život so všetkými modlitbami, prácami a so všetkým utrpením (porov. Direktórium, 3.1).

Podľa príkladu sv. Františka chceme byť nástrojom v rukách Boha a neustále rásť v jeho láske, ktorá všetkému dáva zmysel. Pre Františka bola vernosť Bohu blaženosťou. Tak aj my, pod stálou ochranou Božského Srdca Ježišovho, chceme verne žiť svoje zasvätenie, aby duch sv. Františka bol viditeľný v živote celej Kongregácie i v živote každej sestry. Dennodenne sa preto chceme vo svojom povolaní opierať o vernosť Boha, lebo jeho vernosť je vernosťou naveky.

Generalát Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského
CFSF – Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis

Sídlo generalátu:
Kontakt: Syslia 10, 821 05 Bratislava
Tel.: +421/2 43 42 23 41
e mail: generalat@frantiskanky.sk