Rumunský región

Sestry prišli na územie terajšieho Rumunska v roku 1902 a začali postupne ošetrovať chorých v nemocniciach: Sinnicolau, Lipova, Beius, Arad, Lugoj, Timisoara a Maria Radna, kde bol provinciálny dom a noviciát.

Od roku 1948 sestry nesmeli vykonávať svoje poslanie, domy a ostatné majetky boli prevzaté do vlastníctva štátu a sestry boli poslané do sústreďovacích táborov v Márii Radnej a v mestečku Orastie. Aj v čase komunizmu sestry sa snažili žiť svoj rehoľný život, ale vonku mohli chodiť iba v civilnom oblečení a za veľmi ťažkých podmienok. Napriek tomu, že boli sledované, stretávali sa a udržiavali kontakty medzi sebou. Nemohli však prijímať dorast.

Obnova komunitného života sa začala v roku 1992, keď sestry žijúce v Rumunsku navštívila generálna matka M. Irenea Hamranová a obnovila sa spolupráca s generálnym vedením, ktorej výsledkom bola aj renovácia domu v meste Timisoara. V roku 1994 sa sestry presťahovali z miest, kde doposiaľ žili, do opraveného domu v Timisoare, ktorý sa stal provinciálnym domom. Pretože rumunská provincia bola v týchto rokoch zložená zväčša zo starších sestier, generálne vedenie našej Kongregácie posilnilo rumunskú provinciu o ďalšie mladé sestry zo slovenskej provincie.
Sme vďačné Bohu za dar, že sme v októbri roku 2002 mohli osláviť 100-ročné jubileum príchodu našich sestier do Rumunska a že i po tvrdých skúškach totalitného režimu Boh chcel, aby sa jeho láska zviditeľňovala cez členky tejto Kongregácie pri ošetrovaní chorých a opustených ľudí.

Súčasnosť a život v komunite

Sestry, ktoré tvoria rumunskú provinciu, sú rôznych národností – rumunskej, slovenskej, maďarskej a nemeckej. Svojím spoločným životom sa snažia vydávať svedectvo sesterskej lásky, ktorá preklenie rozdiely národnosti i veku.

Modlitba a denné slávenie Eucharistie je v centre nášho života, odkiaľ čerpáme svetlo pre plnenie Božej vôle i silu pre jej uskutočňovanie. Duchovný život sa usilujeme prežívať v sesterskom spoločenstve, v účasti na spoločných modlitbách, stolovaní, práci i oddychu, vzájomným zdieľaním radosti i problémov a budovaním vzájomnej dôvery a lásky.

Aktivity

Základnou charizmou našej Kongregácie je starostlivosť o chorých. Rozvíjame aktivity medzi trpiacimi, pomáhajúc im a deliac sa s nimi o ich bolesť. V službe a v starostlivosti o chorých a opustených sprostredkujeme Božiu lásku, ktorá neopúšťa nikoho. Podľa príkladu nášho otca Františka a našej zakladateľky Matky M. Anny Brunnerovej je náplňou poslania našej Kongregácie starostlivosť o chorých a opustených, ktorú vykonávame v rôznych zameraniach:

Vykonávame zdravotnícku službu chorým a opusteným v domácnostiach, ktorú poskytujeme v rámci diecéznej katolíckej organizácie Caritas.
Jedna sestra pracovala v materskej škôlke sestier Notre Dame ako zdravotná sestra, podporujúc takto spoluprácu medzi kongregáciami.
Starali sme sa o telesne postihnuté a retardované deti v dome „Casa sf. Maria“.
Poskytovali sme zdravotnícku a opatrovateľskú starostlivosť starším kňazom.
Vypomáhali sme v nočnom azyle pre deti a dospelých z ulice.
V sociálnej oblasti poskytujeme duchovnú starostlivosť a sprostredkujeme i materiálnu výpomoc chudobným a sociálne slabým rodinám.
Venujeme sa aj apoštolátu medzi mládežou a deťmi:
Organizujeme duchovné obnovy pre mladých z rôznych oblastí našej diecézy.
Mladí ľudia majú možnosť zúčastniť sa na modlitbách komunity a adoráciách v našej kaplnke.
Mladým z farností, škôl a študentom ponúkame priestor v našom kláštore pre rôzne aktivity, ako napr. adorácie, meditácie, hodiny náboženstva a pod.
V rámci katechézy a výchovy mládeže pripravujeme mládež na prijatie sviatostí, v letných mesiacoch organizujeme tábory pre chudobné deti.
Dievčatám, ktoré majú záujem o duchovný život, ponúkame možnosť zoznámiť sa so životom v kláštore a s našou činnosťou.
Pripravujeme náboženské, výchovné a zdravotnícko-osvetové programy v slovenskom vysielaní miestneho rozhlasu.
Venujeme sa apoštolátu za ochranu ľudského života od počatia, v rámci spolupráce s farnosťami, prípadne školami, organizujeme stretnutia, na ktorých prezentujeme program „Zázrak života“ s duchovnou a zdravotníckou tematikou.
V spolupráci s diecéznou organizáciou Caritas Timisoara sme v roku 2007 otvorili centrum paliatívnej starostlivosti pre chorých v terminálnom štádiu „Dom Božieho Milosrdenstva“, na ul. Memorandului 84, Timisoara. V rámci tohto centra majú mladí možnosť získať skúsenosti – ako dobrovoľníci – v sprevádzaní chorých, ako aj v duchovnej, sociálnej a psychologickej oblasti a objaviť radosť ako plod darovania sa a služby.
Hospic Božieho Milosrdenstva

V auguste 2009 sme otvorili novú komunitu v dedine Satu-Nou, kde sestry vykonávajú podomovú starostlivosť o starých a chorých v spolupráci s diecéznou Charitou Iasi a v rámci možností sa zapájajú do farského apoštolátu a práce s mládežou a s deťmi.
Aby sme dokázali naplno prežívať naše zasvätenie, je potrebné nechať sa viesť Ukrižovaným a Vzkrieseným Ježišom, nasledujúc príklad nášho sv. otca Františka Assiského. Svojím zasväteným životom chceme napĺňať Boží plán, sprítomňujúc Jeho lásku medzi ľuďmi dneška. Používajúc jednoduché prostriedky s rastúcou ochotou uskutočňujeme rôzne činnosti v rámci našej charizmy.

Kontakt

Surorile Franciscane CFSF
Str. Cozia 55, 300580 Timisoara, Romania
tel./fax: 0040-256487743; 0040-724723624
email: cfsfromania@gmail.com

Surorile Franciscane CFSF
Str. Crinului 336 bis, Com. Pargaresti
607429 Satu Nou, Jud. Bacau, Romania
tel. 0040 234 347578
email: cfsf.satunou@gmail.com

http://www.franciscane-cfsf.org

http://www.hospice-timisoara.org