Apoštolát

Služba chorým

„Naším apoštolátom v Cirkvi je služba blížnym z lásky ku Kristovi.“ (Konštitúcie, 10) Nezištnou službou v poníženej láske slúžime trpiacemu Kristovi v chorých, chudobných a opustených, pamätajúc na jeho slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Hlavnou charizmou, cez ktorú rozvíjame svoju lásku, je ošetrovanie chorých. Pri službe milosrdného samaritána nás vedie a dodáva nám silu viera, ktorou vidíme v chorých samého Krista, a láska, s ktorou pre Boha a na jeho oslavu konáme aj najťažšie služby (porov. Direktórium, 10.5.1). V zjednotení s Kristom, ktorý neprišiel preto, aby sa mu slúžilo, ale aby sám slúžil (porov. Mt 20,28), otvárame cestu pokornej Božej láske, aby sa zjavovala aj cez naše konkrétne ľudské úkony lásky.

Usilujeme sa nielen o telesnú, ale aj o duchovnú úľavu tých, ktorých nám Boh v tejto službe zveruje. Týmto apoštolátom sa ponúkame Bohu ako nástroj, cez ktorý jeho evanjelium môže darovať pokoj a odvahu aj vtedy, keď je pre človeka najťažšie odpovedať Bohu „Áno“. Pri stretávaní sa s tajomstvom utrpenia, choroby a smrti stojíme v službách jeho evanjelia, aby vnášalo svetlo aj do najtmavších chvíľ ľudského života a smrti. Čerpajúc silu od Krista, ktorý premohol smrť, pomáhame chorým preklenúť najťažšie okamihy života a otvoriť sa nádeji na večný život.

S vďačnosťou za dar tejto charizmy, ktorá nám bola zverená cez našu zakladateľku matku Annu Brunnerovú, usilujeme sa i v tejto službe chorým žiť neustále v Božej prítomnosti, čím i našu prácu premieňame na modlitbu (porov. Direktórium, 10.5.1, 31.3).
Aj v dňoch našej vlastnej choroby a staroby má náš život osobitnú cenu pre apoštolát v Cirkvi. Na vlastnom tele dopĺňame to, čo chýba Kristovmu umučeniu k dobru jeho Tela, t. j. Cirkvi (porov. Kol 1, 24).

V službe Kristovi

Vyučovanie a výchova mládeže

Hoci našou hlavnou charizmou je ošetrovanie chorých, podľa miestnych a časových potrieb sa venujeme aj vyučovaniu a výchove mládeže. Pokračujúc v učiteľskom poslaní Ježiša Krista, ktorý učil a vychovával srdcia svojich poslucháčov, vkladáme sa aj my do tejto úlohy Cirkvi – učiteľky.

Pre Františka, ktorého mladé srdce hľadalo naplnenie, bolo stretnutie s evanjeliom stretnutím sa so živým Bohom. V ňom František našiel to, čo hľadal: zmysel svojho života, pravdu o sebe, pravú slobodu a Lásku, ktorá jediná mohla naplniť jeho srdce. Aj dnešný mladý človek je človekom hľadajúcim. Hľadať a nájsť skutočnú pravdu o svojom živote môže jedine vtedy, keď sa jeho srdce stretne s evanjeliom. To nás podnecuje k tomu, aby sme mu toto stretnutie sprostredkovali. V tomto svete, ktorý mu ponúka falošné ideály, chceme mu pomôcť otvoriť sa pravej Láske a prijať ju do svojho života.

Týmto apoštolátom pomáhame mladému človekovi objavovať na svojej životnej ceste vedľa seba Boha, ktorý dáva zmysel jeho životu. Keď spozná skutočnú hĺbku Božej lásky k nemu, získava slobodu, v ktorej je pripravený obstáť v otázkach a situáciách života. To je tiež jedným z cieľov nášho apoštolátu s mládežou, aby dozrievali vo viere, aby žili vieru v každodennom živote, aby boli nielen poslucháčmi, ale aj uskutočňovateľmi Božieho slova. Lebo „kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.“ (Jak 1,25)

S pokorným vedomím, že jedine Boh môže dať milosť obrátenia a vzrast viery, odovzdávame sa mu aj v tejto službe vyučovania a výchovy mládeže ako nástroje, cez ktoré on sám môže k sebe priťahovať duše.

Klip

Farský apoštolát

farský apoštolát

Nasledujúc Ježiša Krista, ktorého Božské Srdce neustále horelo túžbou pritiahnuť ľudí k Otcovi, chceme naším apoštolátom priťahovať duše k pravde, k láske a k pravému životu v Bohu. Do apoštolátu vo farnostiach sa zapájame prípravou detí a mládeže na prijatie sviatostí, duchovnými obnovami pre mladých, adoráciami, farskými víkendmi a službou a výpomocou na farách.

Pastorácia povolaní

imgBottomLeft

„Zasvätený život bude prorocký len vtedy,
ak bude vydávať svedectvo
o vášnivej láske Boha.“
(Don Chavez)

V rámci pastorácie povolaní sa zapájame do spoločných programov a aktivít na úrovni diecéz, v ktorých pôsobíme.

Podľa potrieb sa venujeme vyučovaniu, výchove, príprave na prijatie sviatostí detí a mládeže, organizujeme tábory i duchovné obnovy pre dievčatá.

Komunikujeme s mladými – osobne alebo prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Musíme a chceme sa veľa modliť a veľa pracovať preto, aby sa pastoračné aktivity pre povolania začlenili do pastoračného plánu vo všetkých provinciách a mali svoje miesto vo všetkých zložkách všeobecnej pastorácie.

Na otázky mladých, ktorí hľadajú odpovede a odvahu pred rozhodným krokom otvoriť srdce Kristovi a nasledovať ho, chceme odpovedať predovšetkým svedectvom svojho života. Kristus k tomu povoláva aj nás, lebo on sám odpovedal na otázky Jána a Ondreja, ktorí ho chceli nasledovať: „Poďte a uvidíte!“ (Jn 1,39)

Veď pomôcť mladému človekovi k rozhodnutiu nasledovať Krista v ktoromkoľvek povolaní je úžasná služba.
„Sú potrební mladí ľudia, ktorí nechajú v sebe vzbĺknuť lásku k Bohu a veľkodušne odpovedajú na jeho naliehavú výzvu, ako to urobili mnohí mladí blahoslavení a svätí v minulosti i v nedávnych časoch. Osobitne vás uisťujem, že Ježišov Duch pozýva dnes vás mladých, aby ste prinášali svojim rovesníkom Ježišovu dobrú zvesť.“ (Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 23. svetovému dňu mládeže).