Púť do st. John

Púť do st. John
Vedome si toho, že na ceste zasväteného života, po ktorej kráčame, potrebujeme Božiu milosť, lebo ľudské sily a schopnosti človeka nestačia na to, aby nás priviedli do cieľa, rozhodli sme sa putovať. Našou cieľovou stanicou sa stal The Shrine of Christ’s Passion v meste St. John v americkom štáte Indiana.

Púť sme uskutočnili v sobotu, 16. mája 2015 na sviatok sv. Margity Kortonskej. Prvou zastávkou na nasej púti bola krásna Bazilika Our Lady of Sorrows v Chicago. Na tomto mieste sa dostáva zvláštnej úcty sv. Peregrinovi, patrónovi chorých na rakovinu. V tento deň tu slávili sviatok tohto svätca. My sme sa tiež zúčastnili tejto oslavy. Súčasťou slávenia bola sv. omša, modlitby za chorých a uctenie si relikvie.  Po sv. omši kňazi udeľovali osobitne každému prítomnému požehnanie relikviou sv. Peregrina. Boli vyzvaní aj tí, ktorí sú zdraví, aby sa v zastúpení modlili za tých, ktorí trpia v dôsledku vážnej choroby. A tak sme sa v duchu charizmy nasej zakladateľky Anny Brunnerovej modlili za potreby našich chorých z celého srdca. Popoludní sme dorazili do St. Johna, na miesto, kde sa na rozlohe 30 akrov nachádza 40 bronzových sôch zobrazujúcich udalosti krížovej cesty, počnúc Ježišom sediacim vo večeradle a končiac Ježišom, ktorý vystupuje do neba. Cela krížová cesta je ozvučená. Pri každom zastavení je možnosť vypočuť si príslušný text zo Svätého písma spolu s meditáciou. My sme pri nasledovaní Ježiša na jeho ceste utrpenia použili texty meditácií a modlitby zamerane na zasvätený život. Sochy v životnej veľkosti nás doslova nabádali, aby sme sa stali súčasťou Ježišovho príbehu. Mohli sme s Nim sedieť za stolom vo večeradle, prezívať Petrovu únavu, keď zaspal v Getsemanskej záhrade, rozprávať sa s vojakom, ktorý nemilosrdne pobádal Ježiša zavaleného krížom vstať a kráčať v ústrety smrti, pomoc Ježišovi dvíhať kríž, objímať a utešovať bolestnú Matku, stáť pod jeho krížom a nechať sa očistiť prúdom milosrdenstva, pomáhať Jozefovi z Arimatie vkladať Ježiša do hrobu, uvidieť prázdny hrob, či zamávať Ježišovi vystupujúcemu do neba. Skúsenosť kráčať v šľapajach nášho Pána takýmto hmatateľným  spôsobom bola pre nás naozaj hlboká a oslovujúca. Vrátili sme sa domov plné vďačnosti a tiež nádeje, že táto naša púť prinesie do našich životov a do nášho sesterského spoločenstva bohaté ovocie Božej milosti.
Komunita sestier v Lacone