Otvorenie jubilejného roka zakladateľky Matky Anny Brunner

Zo srdcom plným vďačnosti sa 11.12.2010 v Budapešti stretli sestry zo všetkých provincií Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského na slávnostnom otvorení jubilejného roka pri príležitosti 160. výročia narodenia a 100. výročia smrti zakladateľky Matky Anny Brunner.

Slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný biskup arcidiecézy Budapešť – Ostrihom Mons. János Székely v kaplnke Božského Srdca Ježišovho na ul. Tárogató spolu s ďalšími kňazmi zo Slovenska, Maďarska a Rumunska.

V úvode sv. omše generálna predstavená M. Gerarda Farská privítala všetkých prítomných a prečítala pozdravný list od generálnej predstavenej M. Sylwie Dolnej z Kongregácie Sestier Františkánok Panny Márie Ustavičnej Pomoci, ktorú tiež založila Matka Anna Brunner. M. Sylwia uistila o duchovnej blízkosti pri slávení Eucharistie, ktorá sa v tom istom čase konala za prítomnosti biskupa Mons. Andrzeja Czaja v sídle ich generalátu v Krzyzanowiciach v Poľsku.

V homílii biskup Székely vyzdvihol lásku sv. Františka a zakladateľky Matky Anny Brunner k chudobným a opusteným a povzbudil sestry k ich vernému nasledovaniu.

Po sv. omši sa ku všetkým prihovorila generálna predstavená M. Gerarda Farská.

Flash video: o živote a pôsobení zakladateľky http://www.frantiskanky.sk/jubilejny_rok_2011

Z príhovoru generálnej predstavenej:

Duchovné dedičstvo zakladateľky ovplyvňuje celé duchovné dedičstvo kongregácie. V našom direktóriu /výklad konštitúcií/ sa uvádza: Svoju charizmu vnímame ako dar a milosť, ktorú sme dostali prostredníctvom našej zakladateľky Matky Anny Brunner. Táto „gratia gratis data„ zadarmo nám daná milosť sa neustále vylieva na všetky členky kongregácie.
Tu patrí prejaviť vďačnosť našej zakladateľke, že svojou disponibilitou, ochotou stávať sa všetkým všetko, nechať sa viesť Prozreteľnosťou, vo veľkej dôvere v Boha nechala uskutočniť Boží plán vo svojom živote.
Mám veľkú túžbu, aby sme všetky využili Jubilejný rok ako dobrú príležitosť na vnútornú obnovu – osobnú i celej kongregácie. A keďže podľa slov terajšieho sv. otca Benedikta XVI. „hlboká obnova rehoľného života začína dôrazom na počúvanie a uskutočňovanie Božieho slova“, dovoľme Bohu, aby nás denne skrze svoje Slovo premieňal. „Stať sa živým Evanjeliom!“ je výzva nielen súčasného pápeža, ale aj Matky Anny, sv. Františka a nakoniec samého Ježiša Krista.
Sv. František, inšpirovaný Evanjeliom, chcel zažiť Boha, chcel ho poznať zblízka. Toto priblíženie sa, pozdvihnutie ducha, vyžaduje slobodu od všetkého. Práve k tejto slobode nám pomáha chudoba, ktorú si tak radikálne, podľa príkladu sv. Františka, zvolila a žila naša zakladateľka.
Františkánska /mohli by sme povedať evanjeliová/ spiritualita bola pre Matku Annu cestou, silou i radosťou pre namáhavý život, ktorý jej Božia prozreteľnosť určila. S veľkým nasadením až do konca svojho života obetavo slúžila. Navštevovala ťažko chorých, opustených a chudobných. Napriek rôznym prekážkam zo strany okolia a vtedajšej spoločnosti starala sa aj o ich duchovné dobro. To má byť dnes aj našou prioritou v službe.
Matka ako studňa, cez ktorú prúdi prameň, z ktorého budú piť. Je to prameň z Boha. Aj naša zakladateľka, ako každý zakladateľ, musela veľa pretrpieť. Silu, ktorú k tomu potrebovala, čerpala priamo zo žriedla – z Boha. To učila aj svoje sestry a chce učiť aj nás. Aj nás chce Boh urobiť studňami, aby nás mohol naplniť svojou láskou a používať nás ako nástroje svojej milosti pre tento svet.

Program pokračoval prezentáciou o živote a pôsobení Matky Anny Brunner, spolu s básňami a piesňami z vlastnej tvorby sestier. Generálna predstavená tiež odmenila sestry, ktoré sa zapojili do súťaže o plagát na jubilejný rok 2011. Spoločným agapé a možnosťou návštevy kláštora sestier a nemocnice sv. Františka Assiského bola slávnosť ukončená.