Jubileá sľubov

Svoju vďačnosť Bohu za darované milosti počas 25, 70 a 75 rokov zasväteného života a tiež vďačnosť spolusestrám za povzbudenia, dobrý príklad a láskyplné porozumenie a všetkým tým, ktorí ich akokoľvek na tejto ceste sprevádzali, vyjadrili sestry pri obnove sľubov.

Prvé sľuby zložili:
sr. Clare 11. augusta na sviatok sv. Kláry v Lacone – USA a
sr. Damiána 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave.

Sr. Sára zložila dočasné sľuby na jeden rok.